Kalmarhemstudent Kalmarhem

Verksamhetsberättelse & årsredovisning

 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 (nytt fönster)

 

Årsredovisning  och verksamhetsberättelse 2016 (nytt fönster)

 

 

 

  

Nedan finns våra verksamhetsberättelser och årsredovisningar i pdf-format.
 

Verksamhetsberättelser

2009    2010    2011    2012     2013    2014   2015 

 

Årsredovisningar


2007   2008    2009    2010    2011    2012    2013  2014  2015  2016